Зміст/Содержание/Contents

Крымский терапевтический журнал, №2(15)-т.2 - 2010 г.

Поражение печени у пациентов с сахарным диабетом...........8

И.Л.Кляритская, Е.В. Максимова

Вміст кортизолу та його роль у патогенезі хронічних обструктивних захворювань легень в осіб старшого віку...........14

Л.Д. 1Тодоріко, Я.М. 1Телекі, В.М. 1Ходоровський, В.В. Шевчук, К.Г. 2Шестакова

Інноваційні технології в діагностиці та прогнозуванні наслідків інфаркту міокарду...........18

І.Є. Бєлая

Особливості добової варіабельності артеріального тиску та частоти серцевих скорочень у пацієнтів з хронічним некаменевим холециститом залежно від типу супровідної нейроциркуляторної дистонії……… 23

О.С. Хухліна, А.А. Антонів, І.Б. Горбатюк

Тошнота и рвота беременных...........28

Б.А. Ребров, В.В. Рокотянская, О.А. Реброва

Прогностичні ознаки перебігу гострої мієлобластної лейкемії......... 34

Н.М. Третяк, А.І. Коваль, М.Ю. Аношина, Н.В. Горяінова, О.А. Кисельова

Особливості та зв’язки ліпідного метаболізму у хворих з хронічною хворобою нирок...........38

О.М. Радченко, З.В. Деркач

Гендерно-вікові особливості типів враження клапанів серця у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та наявністю кальцифікації клапанів серця...........42

В.П.Іванов, О.В. Юзвишина, О.Л. Баранова

Можливості підсилення профілю безпеки застосування статинів у пацієнтів з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби...........49

М.Я. Доценко, С.М. Малахова, С.С. Боєв, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко, Н.П. Ратушняк

Клінічна та лабораторна характеристика мієлодиспластичного синдрому...........53

О.І Бойко, Я.І. Виговська, О.Й. Даниш, А.А. Мазурок, О.В. Лещук, З.В. Масляк.

Зміни гемодинаміки при нейроциркуляторній дистонії у дівчат, шляхи їх стабілізації ….....58

В.А. Левченко, І.П. Вакалюк

Інформативність та достовірність статистичних показників нефрологічної допомоги в Україні …....62

Л.А. Пиріг


Епідеміологія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в Україні (Львівська модель)…….. 65

А.В. Острогляд, А.С. Свінціцький, В.І. Вдовиченко

Регіональна та індивідуальна резистентність штамів Helicobacter pylori (Нр) до антибіотиків у Львівській області: стан і перспективи...........69

В.І. Вдовиченко, Б.Б. Бодревич, А.Л. Демідова

Ретроспективний аналіз особливостей серцевої недостатності у пацієнтів з анемією...........74

В.В. Зенін, О.М. Радченко, В.А. Лафаренко

Предикторы функционального метаболического синдрома в гастроэнтерологии...........77

Ю.И. Решетилов, Н.Л. Злупко, О.В. Мельник, Е.Ю. Васильченко, Н.Н. Проценко, О.Ф. Цапрыка

Влияние карведилола на ремоделирование миокарда, иммуновоспалительные реакции и эндотелиальную функцию у больных ишемической болезнью сердца с хронической сердечной недостаточностью...........84

И.М. Фуштей, С.Л. Подсевахина, О.В. Ткаченко, О.А. Савченко, А.И. Паламарчук

Визначення та модифікація обміну біоелементів у хворих на хронічний безкам’яний холецистит...........88

В.М. Хворостінка, Л.В. Журавльова, О.І. Цівенко, О.В. Лахно, Ю.О. Горюшко.

Дисліпідемія, як фактор прискореного розвитку серцево-судинних захворювань у хворих на хронічну хворобу нирок V ст...........92

Т.С. Оспанова , Н.Я. Котулевич

Кислотно-видільні функції нирок, кислотно-лужний склад крові та функція зовнішнього дихання як предиктор ураження та прогресування патології нирок...........97

Ж.Д. Семидоцька, Т.С. Оспанова, Т.В. Бездітко, Г.В. Єрьоменко, І.О. Чернякова, Т.Ю. Хіміч, О.В. Авдєєва, Н.В. Заозерська

Вплив комплексного антигіпертензивного лікування в поєднанні з статином на маркери субклінічного ураження органів-мішеней у хворих з метаболічним синдромом та постінфарктним кардіосклерозом...........102

І.І. Вакалюк, М.А. Оринчак

Клінічна ефективність мелоксикаму при захворюваннях суглобів...........109

М.А. Оринчак, О.С. Човганюк, Н.Р. Артеменко, Д.П. Александрук, С.З. Краснопольський

Непереносимость фруктозы у больных с синдромом раздраженной кишки...........112

А.К. Сизенко

Зміни показників обміну заліза і міді у хворих на виразкову хворобу...........117

В.Ю. Вишиванюк, Н.В. Скробач, О.А. Шаповал, У.В. Балан, Д.Б. Соломчак

Оцінка інформативності показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу із ішемічною хворобою серця...........120

І.О. Севергіна

Патогенетичне значення диссинхронії серця у хворих з хронічною серцевою недостатністю...........125

М.А. Власенко, О.М. Годлевська, Д.Є. Волков, О.О. Крахмалова, Д.О. Лопін

Патогенетические цитокиновые механизмы прогрессирования хронического гломерулонефрита в условиях микоплазменной инфекции...........130

Ж.Д. Семидоцкая, М.А. Власенко, А.П. Браславская, Е.М. Власенко

Інтенсивність запальної відповіді при хронічному гломерулонефриті…….. 135

О.О. Чучеліна, Я.Ю. Самбург

Особливості клінічного перебігу грипу в незвичний епідемічний сезон 2009-2010 рр.: власний клінічний досвід...........139

О.О. Гуцаленко, І.П.Катеренчук, Ю.А. Кострікова, Л.М. Сало, В.В. Томенко, О.В. Манойло, М.О. Катеренчук, О.І.Міхієнко, О.С. Мартиненко, А.М. Дзюба, І.І.Ковтун, О.В. Карлов, В.П. Фалько

Раціональна антибактеріальна терапія у хворих на негоспітальну пневмонію в умовах епідемії грипу 2009 р. (власні спостереження)…….. 146

О.О. Гуцаленко, І.П.Катеренчук, Ю.А. Кострікова, Л.М. Сало, В.В. Томенко, О.В. Манойло, О.І.Міхієнко, О.С. Мартиненко, А.М. Дзюба, І.І.Ковтун, О.В. Карлов, В.П. Фалько

Особливості відновного лікування хворих з артеріальною гіпертензією у старших вікових групах...........150

О.Є. Алипова

Вплив урсодезоксихолевої кислоти на деякі показники ліпідного спектру крові, L-аргінін, оксид азоту, лептин та ендотелін-1 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням ……. 155

Є.Я. Скляров, З. М. Кіт, Я. І. Ярема

Протективні можливості та метаболічний вплив триметазидину у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу...........159

Н.І. Швець, О.А. Пастухова

13С-тригліцеридний дихальний тест та замісна терапія зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози...........165

В.А. Гдаль

Оптимізація лікування хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом...........2 типу......... 169

Н.І. Швець, Т.М. Бенца

Диагностика и лечение синдрома нарушения моторики верхних отделов пищеварительного тракта...........171

Т.М. Бенца

Бета-адреноблокатори в лікуванні хронічної серцевої недостатності…….. 177

Н.І. Швець, О. О. Федорова, Т. О. Маланчук

Ефективність 7-денного курса терапії другої лінії з левофлоксацином у хворих на Нelicobacter рylori-позитивну дуоденальну виразку після неефективної ерадикаційної терапії ….....181

Ю.О. Володічева

Сучасні можливості первинної профілактики і ранньої діагностики серцево-судинних захворювань...........184

О.Х. Дубовий, В.В. Колесник, В.І. Паламарчук, Н.В. Бортняк

Клініко–епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, вплив антикоагулянтної терапії на її перебіг та параметри якості життя...........189

Ю.М. Мостовий, Н.В. Цимбалюк, Н.С. Слепченко

Діагностичне значення електрокардіографічних критеріїв гіпертрофії лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії………… 194

М.В. Рішко, Т.В. Чендей, С.О. Лінчевська, Ю.В. Корсак, О.О. Куцин

Незалежні предиктори інсулінорезистентності в пацієнтів з метаболічним синдромом...........199

О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь, Я.І. Томашевський

Анализ фармакотерапии негоспитальной пневмонии у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких...........202

А.В. Демчук, Ю.М. Мостовой

Вплив стабілізації перебігу хронічного обструктивного захворювання легень II стадії при базовій терапії тіотропію бромідом на динаміку tnfa, INFg, ІЛ-4, ІЛ-6 та сурфактантну систему легень……….. 207

М.О. Кулинич-Міськів, М.М. Островський

Медикаментозна корекція метаболізму оксиду азоту у хворих із негоспітальною пневмонією на тлі ішемічної хвороби серця в залежності від верифікації Chlamydophila pneumonia…………. 211

О.І. Варунків, Л.В. Глушко, М.М. Островський

Динаміка колагену - IV та інтерферону- Iγ при негоспітальних пневмоніях спричинених вірусною та вірусно-бактеріальною інфекціями в час пандемії грипу а Н1N1 в Івано- Франківській області …...216

І.О. Савеліхіна, М.М. Островський

Застосування 13С-бікарбонатного дихального тесту у пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням...........220

Л.С. Гвоздецька

Метаболічний синдром і серцево-судинний ризик...........224

В.М. Ждан, В.Ю. Штомпель, Л.М. Шилкіна, І.В. Іваницький, М.В. Ткаченко, В.Г. Лебідь

Применение антидепрессантов в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта...........226

В.Н. Ждан, М.Ю. Бабанина, Л.И. Гурина, Е.М. Китура, Л.Н. Шилкина, И.В. Иваницкий

Контроль течения бронхиальной астмы на амбулаторном этапе лечения...........231

С.Г. Донич, С.С. Солдатченко, В.М. Савченко

Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого фермента та блокаторів рецепторів ангіотензину-II на стан ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічне легеневе серце...........234

В.Н. Середюк

Імунозапальна активація у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію та її динаміка під впливом специфічного інгібітора Іf- каналів івабрадину...........238

Н.М. Середюк, Абу Одех Фараж

Прогнозування перебігу та оцінка ефективності лікування негоспітальної пневмонії на фоні анемічного синдрому шляхом аналізу показників рівнів TNF-α у бронхоальвеолярному вмісті………….. 243

М.П. Стовбан, М.М. Островський

Оцінка змін інтервалу QT при електрокардіографічному дослідженні у пацієнтів з гострим коронарним синдромом, що вживають надмірні дози алкоголю...........247

Ю.Г. Кияк, Ю.І. Онищук, Г.В. Данилова

Изменения эндотелия капилляров клубочков и артериол почек у больных хроническим гломерулонефритом...........250

Т.Б. Бевзенко, П.А. Чернобривцев

Артеріальна гіпертензія в поєднанні з хронічними закрепами: механізми розвитку та особливості клінічного перебігу...........253

В.Г. Міщук, І.Г. Купновицька, Н.В. Губіна, Ю.В. Боцюрко

Роль ессенціальних фосфоліпідів у комплексній терапії хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на санаторно-курортному етапі реабілітації …....256

Л.Ю. Мандрика

Вони уславили себе і Україну: сторінки історії вітчизняної терапії …....261

О.В. Синяченко

Дисплазія сполучної тканини як фактор ризику патології міокарда...........269

Ю. Г. Кияк, Є. Х. Заремба, Б. М. Бурачинський, О. О. Зімба

Особливості патогенетичного лікування виразкової хвороби на фоні супутнього цукрового діабету 2-го типу...........275

І.М. Скрипник, Г.С. Маслова, А.В. Вахненко

НПЗП-гастропатії: сучасний стан проблеми...........280

А.С. Свінціцький

Динаміка показників варіабельності серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпертензію в процесі лікування...........287

Є.Х. Заремба, О.М. Голик

Фактори, які погіршують перебіг серцевої недостатності (власні дослідження та дані літератури)………. 292

Ю.М. Панчишин, О.М. Радченко, О.Й. Комариця

Значення гіпохолестеринемії для внутрішньої медицини...........297

О.М. Радченко, Ю.М. Панчишин, О.Й. Комариця

Лекарственные поражения печени в амбулаторной практике...........300

Г.С. Попик, С.Ф. Коваленко, Г.В. Корнован,, Л.И. Колотвина, В.М. Добрышева

Первинні та вторинні гастропатії у хворих з ураженням каналу травлення та нирок...........305

В.О. Мойсеєнко, Т.Д. Никула, Л.І. Рудюк, О.А. Бичков

Порушення гіпофізарно-наднирникової системи у хворих з гострим коронарним синдромом...........309

Є.Х.Заремба, Н.А. Слаба, О.В. Заремба-Федчишин, О.В. Заремба, О.С. Рибак

Зміни імунної реактивності організму у хворих на нестабільну стенокардію, робота яких пов’язана з професійними шкідливостями...........312

Є.Х. Заремба, Ю.Г. Кияк, О.В. Заремба-Федчишин

Овабаїн-резистентні механізми транспорту натрію та калію в еритроцитах у хворих на стенокардію...........316

П.П. Ковальский

Дифференциальная диагностика нефротического синдрома...........318

Р.И. Ихненко, О.М. Годлевска, Э.Б. Куршубадзе

Роль физических лечебных факторов в контроле течения бронхиальной астмы...........320

В.М. Савченко, В.Г. Рева, М.М. Юсупалиева, Е.Р. Токарева

Вивчення клінічної ефективності олмесартану у хворих на гіпертонічну хворобу...........322

О.О. Федорова, Т.О. Маланчук, О.М. Нощенко

Порівняння ефективності олмесартану та раміприлу в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу...........324

Т.О. Маланчук, О.О. Федорова

Бісопролол у лікуванні хворих з хронічною серцевою недостатністю у поєднанні з супутньою патологією...........326

Т.О. Маланчук, О.О. Федорова

Стан соматичної сфери у хворих з декомпенсацією дисциркуляторної енцефалопатії………… 328

О.Я. Теленгатор

Соматичні порушення у хворих в гострому періоді ішемічного інсульту...........330

О.Я. Теленгатор

Багатоцентрові клінічні дослідження як основа доказової медицини у лікуванні хворих з периферичними набряками...........332

В.О. Мойсеєнко, Т.Д. Никула, Б.І. Паламар

Гендерно-вікові та гемодинамічні показники у пацієнтів із аортальним стенозом, ускладненим кардіоренальним синдромом...........334

Т.Д. Никула, А.В. Топчій, В.В. Попова

Особливості суглобового болю та можливості його усунення у хворих на остеоартроз у практиці сімейного лікаря...........335

І.П. Катеренчук

Возможность использования природного адсорбента «Бента»(БЕНТОНИТ) в лечении и профилактике хронических интоксикаций ионами тяжелых металлов...........337

Н.П. Буглак, B.C. Тарасенко, Н.В. Мирошниченко

Тактика семейного врача при лечении гипертонических кризов...........340

П.М. Писковацкий